RTX Lines OÜ

ANDMEKAITSETINGIMUSED

 

1.             RTX Lines OÜ

RTX Lines OÜ, registrikood 11415371, asukohaga Papiaru 14, Rakvere, 44317 (edaspidi „RTX Lines“) on  tunnustatud transpordipartner tellimusvedude ja töötajavedude teenindamisel RTX Lines kaubamärgi all.

RTX Lines jaoks on tähtis isikuandmete turvaline, läbimõeldud ja eesmärgipärane töötlemine, järgides isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja austades andmesubjektide õigust privaatsusele. Käesolevates Andmekaitsetingimustes on kirjeldatud RTX Lines põhimõtteid isikuandmete töötlemisel ning sellega seotud kohustusi, õiguseid ja vastutust.

RTX Lines veebilehe aadress on www.rtx.ee (edaspidi „Veebileht“).

RTX Lines e-posti aadress on rtx@rtx.ee

 

2.             Isikuandmed ja isikuandmete töötlemine

RTX Linesi klientideks on juriidilised ja füüsilised isikud. Juriidilistest isikutest klientide puhul on RTX Lines isikuandmete volitatud töötleja ja konkreetne juriidiline isik on isikuandmete vastutav töötleja. Füüsiliste isikute puhul on RTX Lines isikuandmete vastutav töötleja.

Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“) kui sisenete RTX Linesi Veebilehele („küpsised“) või pöördute RTX Linesi poole e-kirja teel.

Vastutava töötlejana määrab RTX Lines isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tingimused.

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma juriidilisest isikust kliendilt, kelleks on peamiselt RTX Linesiga lepingulises suhtes olev äriühing. Volitatud töötlejana isikuandmeid töödeldes teeme seda vastavalt isikuandmete vastutava töötleja kirjalikele juhistele ja kui on sõlmitud andmetöötlusleping siis vastavalt nimetatud lepingule.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1)            isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg;

(2)            kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;

(3)            makseandmeid, nt konto number, maksekaardi andmed;

(4)            ärikliendi kontaktisikute andmed, nt nimi, ametinimetus, suhtluskeel;

(5)            suhtlusandmed, nt e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastatavad andmed jne.

(6)            „Küpsiste“ andmed, mis võimaldab RTX Linesil kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud Teiega või Teie käitumisega RTX Linesi veebilehel. Näiteks veebilehitseja tüüp ja versioon, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht.

 

3.             Isikuandmete töötlemise eesmärgid

RTX Lines töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1)           seoses teenuste osutamisega ja teenuste osutamise ettevalmistamisega (s.o lepingu täitmiseks, lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks);

(2)           õigusaktidest tulenevate RTX Linesi õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks);

(3)           Teie taotluste ja päringute menetlemiseks;

(4)           Teile teadete edastamiseks.

 

4.             Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

RTX Lines töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on peamiselt sõlmitud kliendilepingu täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(1) ja 3(2)), aga ka juriidilise kohustuse täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(2)), Teie nõusolek (Andmekaitsetingimuste punkt 3(3)) ja RTX Lines õigustatud huvi (Andmekaitsetingimuste punkt 3(4)).

 

5.             Väärtused ja üldpõhimõtted, mida järgime isikuandmete töötlemisel

RTX Linesil on isikuandmete töötlemiseks alati määratud selged eesmärgid ja RTX Lines töötleb isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

RTX Linesil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st RTX Lines töötleb isikuandmeid seaduslikult.

RTX Lines järgib isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, s.t töötleb ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

RTX Lines annab endast parima, et isikuandmeid oleksid kaitstud. RTX Lines rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi ja organisatoorseid).

RTX Lines edastab isikuandmeid ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ametiasutused, järelevalveasutused) või kellega on RTX Lines sõlminud andmetöötluslepingu (RTX Linesi volitatud töötlejad).

RTX Lines säilitab isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik RTX Linesi äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

6.             „Küpsised“

RTX Lines kasutab oma Veebilehel „küpsiseid”, millega Te saate nõustuda, kui otsustate RTX Linesi Veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad RTX Linesil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.

RTX Lines kasutab ka kolmandate osapoolte „küpsiseid“:

Google Analytics „küpsised“ – kasutatakse veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad RTX Linesi veebilehele tulevad. Taoline info on oluline selleks, et paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi veebilehe kasutajakogemust.

Google küpsised võimaldavad RTX Linesil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isikliku veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

 

7.             Teie õigused seonduvalt isikuandmetega

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist.

Teil on õigus olla unustatud, st Teil on õigus nõuda, et RTX Lines kustutaks Teie isikuandmed.

Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

Teil on õigus esitada RTX Linesile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub RTX Linesi õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes.

Teil on õigus esitada RTX Linesi kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Rohkem infot oma õiguste kohta leiate andmekaitse üldmääruse 3.peatükist.

Kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigust või esitada küsimusi isikuandmete kaitse kohta siis palun esitage RTX Linesile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil rtx@rtx.ee   RTX Lines vastab Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasust.

 

8.             Isikuandmete avalikustamine

Teie isikuandmeid on konfidentsiaalsed. RTX Lines avaldab isikuandmeid vaid siis kui vastav kohustus tuleneb otseselt mõnest õigusaktist. RTX Linesi volitatud töötlejale avaldame isikuandmeid, olles eelnevalt sõlminud kirjaliku andmetöötluslepingu.

Isikuandmete töötlemine toimub reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui RTX Linesil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus Üldmääruse nõuete kohaselt.

 

9.             Isikuandmete säilitamine

RTX Lines säilitab Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks.

Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

10.          Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage RTX Linesi koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumisest või rikkumise ohust aadressil rtx@rtx.ee RTX Lines suhtub isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerib koheselt võimalikule rikkumisjuhule.